نشست ضرورت ها و الزامات پژوهش در آموزش مهندسی رایانه

شرکت کنندگان

اعضای نشست

برخی از مباحث نشست