بخش اول نشست
/سخنران:دکتر علیرضا یاری

بخش دوم نشست
/سخنران:مهندس آرش معبودی

اعضای نشست